Rólunk

„Az óvoda már valóságos véres élet.

Ami sebet ott kap valaki, gyakran holtáig sem heveri ki.

S ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik.”

Kedves Szülők, kedves gyerekek!

Óvodánkban a gyermekek szükségleteit, életkori és egyéni sajátosságait szem előtt tartva, boldog gyermekkort igyekszünk biztosítani a hozzánk járó gyermekeknek. Hogy mi jelent boldogságot? Mindig az értékek birtoklása. Az pedig, hogy ki mit tart értéknek, neveltetése során dől el!- Ezzel a felelősséggel készítettük el pedagógiai programunkat.

E munka elvégzésében szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel testületünk stabil, hosszabb ideje együtt dolgozó nevelőközösség.

Pedagógiai Programunk a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveinket fogalmazza meg.

A gyermekek fejlődésének alapja a mozgás és a szabad játék. A mozgás a gyermekek legtermészetesebb tevékenysége, a szabad játék pedig megteremti kapcsolatukat környezetükkel, amely egyben az óvodás gyermek életének a legnagyobb örömforrása is egyben.

A játékon keresztül épül be személyiségébe az őt körülvevő világ megismerése, az értékek megbecsülése. Éppen ezért változatos programokkal, múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal, sétákkal, báb- színházi előadásokkal gazdagítjuk gyermekeink élményvilágát, mely egyben a szabad játékuk alapja is.

Óvodai nevelésünk során nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód és környezeti nevelés alapelveinek érvényesülésére, az egészséges életmód alakítására, a mindennapos testmozgásra és testedzésre.

Ennek érdekében nevelőtestületünk olyan – a környezeti nevelést kiemelő-saját pedagógiai programot dolgozott ki, amelyben nagy hangsúlyt helyez a környezet megismerésére, óvására, védelmére, a környezettudatos magatartás megalapozására. Tapasztalják meg, hogy a természetben minden érték!

Fontos szempontnak tartottuk óvodánk városon belüli elhelyezkedésének kedvező adottságait (erdő, mező, a Balaton közelsége), hisz a természet a maga sokszínűségével az egyik legcsodálatosabb terület, ahol a gyermek sokoldalú nevelése biztosítható.

Olyan gazdag ingerhatást semmilyen mesterségesen kialakított környezet nem kelt a gyermekben, mint a virágok, a fák, a víz, a madarak, stb. Ahhoz, hogy ezt biztosítsuk számára, ki kell vinni az erdőbe, a mezőbe. Azt, hogy élvezhesse gyermek a természetet, meg kell szerettetni vele, ahhoz, hogy megszeresse, meg kell ismertetni vele, ahhoz, hogy sokáig élvezhesse, vigyáznia kell rá! E folyamatban az óvodapedagógus és a szülők személyes példamutatásának meghatározó szerepe van, hisz a gyermek számára mindkettő modell értékű.

A program – a tapasztalat és ismeretszerzés során – a gyermekek alapvető tevékenységére a szabad játékra épül, amely döntő szerepet játszik a szokások kialakításában, a kultúra közvetítésében. Lehetőséget ad az ingerszegény környezet ellensúlyozására is.

Olyan saját pedagógiai programmal neveljük a gyermekeket, amely eredményesen szolgálja az óvodás gyermek testi-, lelki-, értelmi-, erkölcsi fejlődését. A nálunk töltött évek alatt kialakulnak a gyermekekben mindazon képességek, amelyek birtokában képesek lesznek biztonságban átlépni az iskola kapuját.

                                                                                                             Tóthné Kovács Alíz                                                                                                                          Óvodavezető

 

ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA

Óvodánk és tagintézménye az Óvárosban, a Fehér templom mellett és mögött helyezkedik el, két különálló épületben. Az összesen 6 (3 vegyes és 3 tiszta korosztályú) csoporttal működő intézmény, közlekedésileg jól megközelíthető.

Az Óvárosi Óvoda, melyben három csoport működik, régen járásbíróság volt, többször átalakították, bővítették. Itt a férőhelyek száma: 66 fő.

Tagóvodánk (Óvárosi Óvoda – Mogyoró Tagóvoda) 1829-ben, klasszicista stílusban épült, műemlék jellegű épület. Többszöri átalakítás után alakult ki jelenlegi ideális óvodaképe. A tagóvoda szintén 66 gyermek befogadására alkalmas.

Mindkét épületben külön tornaszobában valósul meg a csoportok heti kötelező testnevelés foglalkozása, az alapellátáson túli-térítés mentes- ovis torna és népi tánc, továbbá  a logopédia és a hitoktatás.

Ugyancsak itt kapnak helyet alkalmanként a gyermekek számára szervezett zenés szórakoztató műsorok is.

Óvodáinknak hatalmas zöld területű, a forgalomtól elzárt, tágas udvarai vannak, amelyek leginkább természetes anyagokból készült az előírt szabványoknak megfelelő udvari játékokkal, fedett udvarrészekkel rendelkeznek.
Az árnyat adó fákkal, virágos kertjeinkkel, ládáinkkal esztétikus környezetet biztosítanak gyermekeink számára.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők az óvodával való ismerkedés során a gyermekük számára leginkább megfelelő óvodapedagógust és csoportot választhassák. Az így kialakított csoportokban kölcsönös a bizalom és hatékonyabb az együttműködés a családok és a pedagógusok között.

A családokkal való együttműködés része az ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves délelőtt vagy délután is, melyen a szülőkkel közösen készítünk apró ajándéktárgyakat.

Szülői Fórumot szervezünk az iskola előtt álló gyermekek szüleinek az iskolaérettségi vizsgálatokról, az iskolaérettség kritériumairól. Gyermeknaphoz kapcsolódóan családi-napot szervezünk minden évben ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy jobban megismerhessék egymást az óvodánkba járó családok.

Csatlakoztunk a Madarász-Ovi programhoz. 2012-ben óvodánk megkapta a Madárbarát Óvoda címet. Bekapcsolódtunk a város életébe is, verses, zenés, táncos műsorokkal részt veszünk városi rendezvényeken, valamint a városi gyermeknapon, karácsonykor az öregek napközi otthonában.

További rendezvényeink, illetve az óvodánkban ünnepelt jeles napok, hagyományok időrendben:

Ø      Szüret (szeptember-október)

Ø      Advent (nov. 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)

Ø      Mikulás (december 6.)

Ø      Karácsony (dec. 24-25-26)

Ø      Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)

Ø      Húsvét

Ø      Anyák napja

Ø      Gyermeknap (május- június)

Ø      Évzáró – óvodai „ballagás”

Ø      Bábelőadások, zenés műsorok (lehetőség és alkalmak függvényében)

Ø      A gyermekek születésnapjának megünneplése (folyamatos)

Ø      Erdei-Balatonparti kirándulások (évszakonként)

Ø      Munka délelőtt vagy délután szülőkkel (karácsony vagy húsvét előtt)

Ø      Csoportkirándulás a szülőkkel (május-június)

GYERMEKKÉPÜNK

„Szent kincs a gyermek teste-lelke, Szeretni kell azt melegen,

És fölnevelni féltő gonddal, Hogy tiszta, jó, erős legyen.”

(Szemlér Ferenc)

Nevelőközösségünk azonosulni tud Szemlér Ferenc gondolataival. Az óvónő szerető, védő, óvó befogadó attitűdöt sugárzó gondoskodása, simogató keze, biztató tekintete mellett felcseperedő gyermekek tiszták, jók és erősek legyenek. Tudjanak nevetni, felfedezni, csodálkozni, de tudják elviselni a kudarcot is!

Önként, örömmel vegyenek részt minden tevékenységben. Nyitottak legyenek az őket körülvevő világra, óvják, védjék környezetüket, aktívan vegyenek részt annak szebbé tételében, megóvásában, fenntarthatóságában.

A nyugodt, derűs, bizalmat-, be- és elfogadást, megértést árasztó légkörben szabad játékukban és egyéb tevékenységeik során legyenek érdeklődőek, kreatívak, kitartóak és önérvényesítők.

Vegyék észre az egyforma hétköznapokban, a különlegeset, a szépet, aminek örülni lehet!

Őrizzék sokáig őszinte mosolyukat. Örömben, nyugalomban, szeretetteljes légkörben éljék mindennapjukat.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó nevelési attitűdön alapuló. Minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes, előítéletektől mentes nevelést biztosít, melynek során szem előtt tartja, hogy a gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. A családi nevelés kiegészítőjeként, szükség esetén hátránycsökkentő szerepet betöltve törekszik a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatására.

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKRÓL

 • Óvodai nevelésünk célja a 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakozásának támogatása -az életkori sajátosságoknak megfelelően-, mely közvetetten elősegíti az iskolai beilleszkedést.
 • A célok eléréséhez figyelembe vesszük a gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi- lelki szükségleteit, az egyéni fejlődési ütemét, eltérő fejlődési sajátosságait.
 • Óvodai nevelési céljaink és alapelveink megvalósítása érdekében gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, mindenki számára egyformán magas színvonalú, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a személyi és tárgyi környezetről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és a fejlettségnek megfelelő – tevékenységről, különös tekintettel a játékra.
 • Célunk továbbá a tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.
 • Óvodai nevelésünk célja az esélyegyenlőség biztosítása, hogy valamennyi kisgyermek, így szociálisan hátrányos helyzetű (HH, HHH) családokból érkezők egyéni fejlődési sajátosságaiknak megfelelően,- a differenciált fejlesztés előtérbe helyezésével- elérjék az optimális fejlettségi szintet.
 • Céljaink közé tartozik, hogy az egyenlő hozzáférés elvét figyelembe véve, a  nemzetiséghez tartozó, gyermekek számára biztosítsuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
 • Céljaink közé tartozik, hogy az egyenlő hozzáférés elvét figyelembe véve, a migráns gyermekek számára (ha lesz ilyen gyermek az óvodában) biztosítsuk az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, elősegítsük társadalmi integrálódásukat.
 • A családdal együttműködve a családi nevelést kiegészítve, célunk, hogy a nevelési folyamat segítsége által, óvodásaink érjék el az iskolai beilleszkedéshez szükséges fejlettségi szintet.
 • Célunk, hogy óvodánk tevékenységrendszere és tárgyi környezete segítse a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
 • Helyi nevelési céljaink közt szerepel: A múltunk természeti értékeink , környezetünk örökségeinek tiszteletére, megbecsülésére nevelés, amely hozzájárul – a környezettudatos életvitel és környezeti kultúra kialakításával- a környezettudatos magatartás alapjainak lerakásához.
 • A mély természetszeretet kialakítása során – játékos tevékenység közben – a gyermekek minél több időt töltsenek a természetben, hogy olyan tapasztalatokat szerezzenek, melyek segítnek érzelmileg közel kerülniük, az őket körülvevő világhoz, melyet óvnak, védnek.

Végső célunk:

 • A segítésre kész/képes, kezdeményező és érdeklődő toleráns, elfogadó, önálló és kitartó, önérvényesítő, pozitív én-képpel rendelkező, szeretetteljes ember jellemének megalapozása.
 • Az iskolavárás örömeinek megalapozása, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítésével, a testileg, érzelmileg, értelmileg, szociálisan érett, határozott személyiségű gyermekek nevelése.
 • Az életkornak megfelelő fejlődési jellemzők megközelítő elérése a különböző műveltségterületeken.

 Óvodánk adatai a magyarországi statisztikák átlagához közelítenek, ezért tartottuk fontosnak olyan program kidolgozását, amely:

Ø      Segíti az esélyegyenlőség kialakítását, a gyermekek részképességeinek, képességeinek fejlesztését,

Ø      Segíti a felzárkóztatást,

Ø      Lehetőséget ad a kiemelkedő képességű gyermekek felismerésére, képességeik megerősítésére, kibontakoztatására.

Az általunk kidolgozott és választott program lehetőséget ad az ingerszegény környezet ellensúlyozására.

Óvodásainkat természet közelibb világra, természetesebb életmódra kívánjuk nevelni.

A játék és a különböző műveltségtartalmak, tevékenységek közben sikerélményhez juttatjuk őket, alakítjuk kudarctűrő képességüket.
Mindezt:

Ø      lehetőségeink, sajátosságaink figyelembevételével,

Ø      rugalmas napirenddel,

Ø      minta-adással,

Ø      a gyermekek megismerési vágyára támaszkodva valósítjuk meg.

Sajátos arculatunkat erősítik – programunkhoz kapcsolódva – a kirándulások, színházi előadások, sportolási lehetőségek (úszás, torna), gyermektánc.

Az ÓVODA és CSALÁD kapcsolata

Az óvoda és a család együttnevelését erősítjük azzal, hogy a hagyományos kapcsolattartási formákon túl (fogadóóra, nyit nap, szülői értekezlet, családlátogatás, beszélgetések, gyermeknapok, kirándulások) az ünnepekre, rendezvényekre közösen készülődünk, a család minden tagját érintő programokat szervezünk.

A családdal együttműködve a családi nevelést kiegészítve, célunk, hogy a nevelési folyamat eredményeként óvodásaink érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

Az óvoda és a család jó kapcsolatának kialakulását, fejlesztését, elmélyítését „odafordulással” egymásiránti megbecsüléssel, a másság tiszteletben tartásával kívánjuk megalapozni. Fontos alapelvnek tartjuk a családdal való együttnevelést, a kölcsönös őszinte együttműködést.

Olyan saját pedagógiai programmal neveljük a gyermekeket, amely eredményesen szolgálja az óvodás gyermek testi-, lelki-, értelmi-, erkölcsi fejlődéstét. Nálunk töltött évek alatt kialakulnak a gyermekekben mindazon képességek, amelyek birtokában képesek lesznek tanulmányaik megkezdésére és biztonságban lépik át majd az iskola kapuját.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Programunk sikeres megvalósítása érdekében meghatározó tényező a nevelőmunkát mozgató erőforrás, nevelőink személye, felkészültsége.

Nevelőtestületünkre, alkalmazotti közösségünkre az együttműködés, a segítőkészség és az egymást tisztelő magatartás a jellemző. Ismerjük egymás értékeit, elfogadjuk, hogy más-más tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk, de közös értékként említhetjük, hogy minden dolgozó munkáját a hivatástudat, és a gyermekek iránti szeretet,empátia és türelem jellemzi.

Óvodánk szakmai arculatát leginkább nevelőink, óvodapedagógusaink személye határozza meg. Rendkívül lényeges azonban a nevelőmunkát segítő, az óvodában dolgozó más felnőttek egymással és a gyermekekkel való viselkedése és kommunikációja is, hisz a beszédkapcsolat, a beszéd tartalma, a felnőttek viselkedése beépül a gyermekek saját kapcsolatrendszerébe is.

Óvodánkban gyermekcsoportonként két óvodapedagógus látja el a nevelőmunkát.
A nevelőmunkát segítő dajkák száma csoportonként egy fő, akik szakképzettségük révén,(többségük dajkaképzőt végzett) egészségnevelő feladataiknak magas színvonalon tesznek eleget.

Megfelelő szinten tájékozottak az óvodapedagógusok nevelési elveiről, módszereiről.

A csoport összetételéhez igazodóan, egyéni szükségletek figyelembevételével pedagógiai asszisztens is segíti nevelő munkánkat.

A konyhai teendőket mindkét épületben egy-egy konyhás-dajka látja el.
A vezető és helyettesek munkamegosztás alapján végzik a feladatokat.
Munkájukat egy fő óvodatitkár segíti.
Egy fő fűtő – karbantartó látja el mindkét épületben a karbantartási munkáit.

Az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoznak az óvónői párok kialakításánál a két óvónő együttnevelő képességét tartjuk fontosnak.

Sokoldalúan képzett, gyermekszerető nevelőtestület foglalkozik a gyermekekkel.

A gyermeket értő, elfogadó, bizonyos kereteket, elvárásokat közvetítő, biztonságot adó környezetben kívánjuk gyermekeinket nevelni.

Valamennyi óvodapedagógus szakképzett, akik között van gyógy-testnevelő- úszásoktató, gyermektánc-oktató, valamint több szakvizsgázott óvodapedagógus.
Fejlesztő nevelőmunkánkat logopédus is segíti, heti két alkalommal.

 Homogén (Babóca, Szivárvány, Napocska csoportok) ,

illetve vegyes csoportjaink (Kipp-kopp; Cinege, Csiperke csoportok) vannak.

ÓVODÁNK SAJÁTOS FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI

Ø      Családias légkört, inger gazdag környezetet biztosítunk gyermekeinknek.

Ø      A szülők és a gyermek szükségleteihez igazodva igyekszünk lehetőséget kínálni, hogy a szülők homogén vagy vegyes életkorú csoportba írathassák gyermeküket.

Ø      Többletfeladatként vállaljuk az ételallergiás (tej-, liszt-, cukorbeteg) gyermekek ellátását, nevelését. Számukra a szülők hozzák a megfelelő élelmet, – ha azt a főző konyha nem tudja biztosítani-. Összeállításához az aktuális hétre vonatkozó étlapból fénymásolatot adunk.

Ø      Óvodásainkat természet közelibb világra, természetes életmódra kívánjuk nevelni.

Ø      Nevelőmunkánkban preventív szemlélettel élünk.

Ø      Részfunkciókban való lemaradást a rászoruló gyermekeknél lehetőségeinkhez mérten kompenzáljuk.

Ø      Az alapellátáson túl ingyenesen-heti két-két alkalommal gyógy-testnevelő kolléganőnk ovis tornát , gyermektánc-oktatónk, pedig népi táncfoglalkozásokat tart a gyermekeknek, önkéntes jelentkezés alapján.

Ø      A beszédfejlődésben korrekcióra szoruló gyermekeknél logopédiai ellátást biztosítunk.

Ø      Segítjük a tehetséges gyerekeket.

Ø      Változatos programokkal (múzeumlátogatás, bábelőadás, zenés műsorok, kirándulás) gazdagítjuk gyermekeink élményvilágát, mely alapja a szabad, közös játéknak.

Helyi sajátosságokból fakadó elvek:

 • Az óvodában töltött évek alatt a gyermek lehetőleg azonos személyekhez kötődjön.
 • Indokolatlanul ne kerüljön másik nevelőhöz.
 • Óvodánkban a nevelőmunkát felmenő rendszerben csoportonként két óvodapedagógus végzi, akiknek jelenléte meghatározó, személyük modell a kisgyermekek számára. Viselkedésük, toleranciájuk, szakmai hozzáértésük mintául szolgáljon.
 • Az óvoda más dolgozói is hozzájárulnak személyiségükkel, viselkedésükkel, bánásmódjukkal, kommunikációjukkal, figyelmességükkel az óvodai nevelés eredményességéhez.
 • Helyi igényekből fakadó elvünk a játék folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása a nap folyamán.
 • A környezettudatos életvitel és környezeti kultúra kialakításával– a környezettudatos magatartás alapjainak lerakásához olyan tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk, és anyagot válogatunk össze, amelyek a 3-7 éves korú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelnek.

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK, EZEN BELÜL A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK BEFOGADÁSA ÓVODÁNKBA:

A Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) lehetővé teszi a speciális szükségletű gyermekek ép társakkal való együttnevelését.

„ A Nkt. 3. § (6) bekezdése alapelvi szinten rögzíti, hogy a köznevelés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehé­zséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

A Nkt. értelmező rendelkezése szerint különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:

 • a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
 • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,”
 • a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló

Óvodánk Alapító Okiratában (melyet a fenntartó a 180 /2013. (V.23.) határozatával, 2013. július 01-i hatállyal hagyott jóvá) foglaltak szerint az alábbi körzetünkben élő kiemelt figyelmet igénylő, ezen belül különleges bánásmódot igénylő –sajátos nevelési igényű– gyermekek befogadását, felvételét, fejlesztését tudja felvállalni:

801012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan, közösségben nevelhető:

a) csoport

– testi: (ép értelmű, illetve enyhe értelmi fogyatékos, az óvodaérettség kritériumainak megfelel. Sima és nehezített, akadálymentesítést nem igénylő terepen /pl: lépcső/ segédeszköz nélkül önállóan járóképes.)

– érzékszervi (minden típusa, kivéve a látássérült gyermek esetében: kizárólag

  gyengén látók)

– értelmi (enyhe)

– beszédfogyatékos (mind)

– autista (csakis a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján:

 „Integráltan, közösségben nevelhető, fejleszthető autista”)

b) csoport

– A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, amennyiben

közösségben fejleszthető, nevelhető.

Tornatermünkről

Az egészséges életmódra nevelés során kiemelt figyelmet fordítunk a testnevelésre és a gyermekek ellenálló képességének fokozására. Ezáltal is biztosítani kívánjuk a lehetőséget gyermekeinknek arra, hogy kielégíthessék megnövekedett mozgásigényüket, erősíthessék edzettségüket.A jól felszerelt tornatermünk adta lehetőségeket igyekszünk megfelelően kihasználni.

A tornateremben kapott helyet, a csoportok heti kötelező testnevelés foglalkozása, az ovis torna (azon belül: nagymozgások fejlesztése, lúdtalp-és, tartásjavító torna.), a néptánc, a logopédiai foglalkozások, valamint a hitoktatás is. A gyermekek egészségügyi szűrését is (látás, hallás, egyéb orvosi vizsgálatok) itt tartjuk.Itt kapnak helyet alkalmanként a gyermekek számára szervezett zenés szórakoztató műsorok is.

A Mogyoró Tagóvodában is külön tornaszobában valósul meg a csoportok heti kötelező testnevelés foglalkozása, a logopédia és a hitoktatás.

Ugyancsak itt kapnak helyet alkalmanként a gyermekek számára szervezett zenés szórakoztató műsorok is.

Udvarunkról

Óvodánknak hatalmas zöld területű, a forgalomtól elzárt, tágas udvarai vannak, amelyek leginkább természetes anyagokból készült az előírt szabványoknak megfelelő udvari játékokkal, fedett udvarrészekkel rendelkeznek.

Játékparkunkat folyamatosan fejlesztjük,bővítjük, a törvényi előírásoknak megfelelően felülvizsgáltatjuk.
Az árnyat adó fákkal, virágos kertjeinkkel, ládáinkkal esztétikus környezetet biztosítanak gyermekeink számára.

A gyermekek szívesen vállalkoznak virágültetésre, őszi falevelek seprésére, téli madáretetésre és védelemre, mellyel aktívan részt vesznek az elemi környezetvédelmi tevékenységekben.

Környezetvédő tevékenységeink:

 • Környezetvédelmi céllal gyűjtjük minden évben a szülők bevonásával a papírt, az idei évtől kezdődően pedig a használt elemeket, elavult mobiltelefonokat. Ez utóbbi tevékenységünkkel országos – óvodák közti- versenyre is beneveztünk.
 • Madárvédelem

TÁRGYI FELSZERELTSÉGÜNK

Óvodánkban törekszünk az optimális tárgyi feltételek megteremtésére, a gyermekek biztonságának, egészségének megőrzésére, fejlesztésére, játékigényük kielégítésére.

Fontos szempontnak tartjuk az eszközhasználatnál, a gyermekek hozzáférhetőségét a biztonságos elhelyezés figyelembevételével, az eszközpótlásnál pedig a természetes anyagból készült eszközök előtérbe helyezését.

A nevelési területek és tevékenységformák alapvető eszközeivel rendelkezünk, de ezek folyamatos pótlása szükségszerű.

A külsőségeiben régi, de belső megjelenésében szép óvoda közepesen jó tárgyi felszereltséggel rendelkezik.

A fenntartó lehetőségei szerint figyelembe veszi a szükséges igényeinket, melyben a gyermekek és szülők, -mint közvetlen partnereink- igényei, elvárásai is megfogalmazódnak.

A 2013/14-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.11-12_2-2012-0036 ÓVODAFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT keretein belül lehetőségünk nyílt eszközök, felszerelések, berendezési tárgyak és a nevelési munkát segítő játékok és egyéb eszközök beszerzésére (A nevelő – oktató munkát segítő kötelező eszközjegyzék szerint).

A megszépült környezetünket szeretnénk megőrizni, tovább javítani, célszerűségét formálni. Törekszünk arra, hogy külső és belső környezetünk kifejezze óvodánk helyi jellegzetességét, óvodánk arculatát, óvodaképünk humánus karakterét, továbbá megfelelő munkakörnyezetet biztosítson az óvoda dolgozóinak is.

Nevelő munkánk eredményességét, sikerét azzal is próbáljuk növelni, hogy az intézményi felújítások, karbantartások során, valamint udvari, tornatermi játék eszközeinket, beszerzésekor szem előtt tartjuk a baleset-megelőzést, a veszélyforrások megszüntetését, elkerülését valamint az udvari, tornatermi játék eszközeinket, az EU-s előírások figyelembe vételével igyekszünk beszerezni. A pályázati lehetőségeket folyamatosan nyomon követjük.

A MŰKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA

A működési alapdokumentumok elhelyezése, tájékozódási, tájékoztatási lehetőségek

a)      Az intézmény Pedagógiai Programját (PP) a Házirendet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot  (SZMSZ) a szülők a óvodai csoportok pedagógusaitól elkérhetik és  megtekinthetik, illetőleg a  vezetőtől annak tartalmáról –előre egyeztetett időpontban-tájékoztatást kérhetnek (Alapító Okirat az  SZMSZ-ben található).

b)     A Házirend 1 példányát a szülő a gyermek óvodába lépésekor kézhez kapja  (Alapító Okirat az SZMSZ-ben (Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, tag-óvodavezető )óvodapedagógusok ), melynek átvételét aláírásával igazolja, az erre a célra kialakított nyomtatványon (Felvételi-és előjegyzési naplóban tárolva)

c)      A Pedagógiai Programot, SZMSZ-t és a Házirendet az óvodák előterében,  jól látható helyre ki kell függeszteni /Az óvodavezető által hitelesített másolati példányban/. (Felelős: óvodavezető,óvodavezető-helyettes,tag-óvodavezető).

d)     az a) pontban meghatározott dokumentumokat a helyben szokásos módon: az óvodák előterében helyezzük el,  az óvodavezető által hitelesített másolati példányban. Elérhetőségéről a szülőket tájékoztatni kell  (Felelős: óvodapedagógusok).

e)      Az internetes nyilvánosság: a különös közzétételi lista g) pontja szerint

                     (Felelős: óvodavezető, fenntartó).